Privacybeleid

Wie zijn we

Stichting Oranjecomité Maarsbergen gevestigd aan Van Beuningenlaan 20 3953 BR Maarsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens,

Stichting Oranjecomité Maarsbergen 
KVK: 85554812
Bank: NL51RABO0352378603
Ellen Kamphuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Oranjecomite Maarsbergen. Zij is te bereiken via koningsdagmaarsbergen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Oranjecomité Maarsbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Oranjecomité Maarsbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

Stichting Oranjecomité Maarsbergen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Oranjecomité Maarsbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naw gegevens opgegeven bij Donateurschap – tot een jaar na opzegging

Met wie we jouw gegevens delen

Stichting Oranjecomité Maarsbergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor betaling van donateursgelden wordt gebruikt gemaakt van de betaalservice Mollie. Mollie verwerkt de betaalgegevens voor de door de donateur gekozen bank of betaalmiddel.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Oranjecomité Maarsbergenen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar koningsdagmaarsbergen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Oranjecomité Maarsbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Oranjecomité Maarsbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via koningsdagmaarsbergen@gmail.com.

Facebook
Facebook
Instagram