Privacybeleid

Wie zijn we

Oranjevereniging Maarsbergen, gevestigd aan Haarweg 1-B, 3953BG Maarsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens

Koningsdag Maarsbergen

Oranjecommissie Maarsbergen is een commissie die valt onder IJsclub de Kom. (www.ijsclubdekom.nl)
Ellen Kamphuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Oranjevereniging Maarsbergen. Zij is te bereiken via info@koningsdagmaarsbergen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oranjevereniging Maarsbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oranjevereniging Maarsbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

Oranjevereniging Maarsbergen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oranjevereniging Maarsbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naw gegevens opgegeven bij Donateurschap – tot een jaar na opzegging

Met wie we jouw gegevens delen

Oranjevereniging Maarsbergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor betaling van donateursgelden wordt gebruikt gemaakt van de betaalservice Mollie. Mollie verwerkt de betaalgegevens voor de door de donateur gekozen bank of betaalmiddel.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oranjevereniging Maarsbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koningsdagmaarsbergen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oranjevereniging Maarsbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oranjevereniging Maarsbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koningsdagmaarsbergen.nl